så gör man en radonmätning

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan komma in i ditt hus genom marken och kan vid höga nivåer vara farlig för din hälsa. För att garantera säkerheten i ditt hem är det viktigt att mäta radonnivåerna i ditt hus. Det finns några enkla åtgärder som du kan vidta för att se till att du får en korrekt mätning. Genom att känna till radonnivåerna i ditt hem kan du fatta välgrundade beslut om åtgärder för att skydda dig själv och din familj från dess farliga effekter.

Radon är en osynlig och luktfri gas som förekommer i berggrund och vissa jordarter. Denna gas kan komma in genom husgrunden och kan vara farlig för din hälsa om du andas in den. Om du utsätter dig för en lång tid exponering finns det en risk för lungcancer. Det finns gränsvärden för hur mycket radon som får förekomma i ditt hus och man ta reda på dessa nivåer genom mätning. Det första steget är köpa eller beställa radonmätare som du kan hitta i många järnaffärer, byggvaruhus eller via nätet från mätlaboratorium. Den bästa perioden för att göra radonmätning är mellan 1 oktober och 30 april. 

Placering av radonmätare

När du har fått hem dina radonmätare är det dags att placera ut dem i huset. Radonnivåerna i en bostad tenderar att variera. Placera ut en radonmätare på den lägsta nivån i ditt hus där radonnivåerna sannolikt är högre än i andra delar av byggnaden som till exempel, källare, husgrund eller avlopp. Placera också en mätdosa i ett område där du spenderar mycket tid som sovrum eller vardagsrum. 

Följ noggrant de instruktioner som medföljer din utrustning så att du kan ställa in och aktivera radonmätarna på ett korrekt sätt. Dessa test kit innehåller vanligtvis två typer av detektorer: alfaspår och kolbehållare. Alfa-spårdetektorer mäter långvarig exponering för radon, medan kolbehållare upptäcker kortvarig exponering. Både kortsiktiga och långsiktiga strålningsnivåer måste mätas och jämföras för att fastställa risknivån förknippad med ditt hus. 

När den angivna perioden har gått ut ska du avaktivera apparaten och returnera den enligt tillverkarens anvisningar för behandling. Laboratoriet bör ge dig en rapport med detaljerade resultat strax efter att de har analyserat dem – tänk på detta när du väljer ett företag för testning eftersom vissa kan ta längre tid än andra att ge resultat. 

Åtgärder mot radon

Om höga radonhalter upptäcks i ditt hem finns det olika begränsningstekniker som bör hjälpa till att sänka dem tillbaka under säkra gränser. Det kan handla om att täta eventuella hål eller sprickor i väggar som kan släppa in luft från utsidan till slutna utrymmen som källare eller vindar, där radonnivåerna tenderar att koncentrera sig lättare än på andra ställen inomhus på grund av deras närhet till jordkontakt punkter som grundläggning och golvbrädor. Professionella entreprenörer kan också ge råd om ytterligare metoder som kan hjälpa till att ta itu med problematiska områden, t.ex. ventilationssystem eller till och med fläktar som kan dra ut förorenad luft från vissa rum för att på ett säkert och effektivt sätt minska de totala koncentrationerna inom en byggnadskonstruktion. Bra att veta är att man kan göra rotavdrag för arbete där man sanerar radon.